Vedtægter Sløjfen 2021


Vedtægter for klubrådet i Københavns Kommunes Aktivcenter Sløjfen, Øresundsvej 69, 2300 Kbh. S.


Formål:
Aktivcenter Sløjfen skaber rammer om netværksskabende aktiviteter for seniorer, efterlønnere og folk på førtidspension.
Aktivcenter Sløjfen skal derfor give mulighed for samvær, oplevelser og aktiviteter, som er ønskede af seniorgruppen.
Aktivcenter Sløjfen er upolitisk, og der er religionsfrihed.
Til at deltage i ledelsen af Aktivcenter Sløjfen vælges et Klubråd.


Klubrådets opgaver er:
1. at medvirke til at udforme mål og rammer for Sløjfens aktiviteter, herunder nedsættelse af eventuelle udvalg, der altid har pligt til løbende at informere Klubrådet om deres arbejde.
2. At sikre en fornuftig udnyttelse af de til rådighed stående midler
3. At være driftsansvarlige indenfor de givne rammer
4. At medvirke til ressourcefordelingen mellem aktiviteterne
5. Klubrådet fastlægger datoer for og arrangerer fester, ture og øvrige arrangementer. Herunder har Klubrådet ansvaret for at uddelegere opgaver til medlemmerne.
6. Klubrådet er ene-bestemmende om tilskuddenes størrelse og har ansvaret over for medlemmerne på medlemsmøderne.
Den daglige leder har det overordnede budgetansvar. Fastsættelse af brugerbetaling og ansvar for eventuelle personaleansættelser sker i samarbejde med Klubrådet.
Et medlem skal aktivt udmelde sig, enten til formand eller daglig leder.
Hvis et medlem har udmeldt sig og stoppet kontingentbetaling, så kan vedkommende ikke blive medlem igen før end tidligst ½ år efter udmeldelsesdato.
Den daglige leder deltager i alle Klubrådets møder på lige fod med medlemsrepræsentanterne.
Den daglige leder og Klubrådet er forpligtet til at holde hinanden løbende orienteret om klubbens drift og evt. ændringer i denne sammenhæng.
Klubrådets sammensætning:
Klubrådet består af 5 medlemsrepræsentanter og mindst 2 medlemssuppleanter. Valg sker hvert år ved medlemsmødet i januar.
2 repræsentanter er på valg i alle lige år, og 3 repræsentanter er på valg i alle ulige år.
Suppleanterne er på valg hvert år. Den, der får flest stemmer ved suppleantvalget, bliver 1. suppleant.
Genvalg er muligt
For at kunne vælges til Klubrådet skal man have været betalende medlem i mindst 4 måneder – og være bosat i Københavns Kommune.
Deltagelse i generalforsamlingen/valgmødet er under forudsætning af, at medlemmet ikke er i restance.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemme.
Klubrådets møder, dagsorden og referat:
Klubrådet afholder møde mindst én gang om måneden, dog undtaget juni, juli og august.
Suppleanterne deltager i møderne, dog uden stemmeret.
Formand og daglig leder laver i samarbejde dagsorden til mødet. Denne dagsorden udsendes til klubrådets medlemmer inden mødet.


Medlemmer kan også komme med forslag til behandling på rådsmøderne. Disse forslag skal være rådet i hænde senest 1 uge før mødet afholdes. (forslagene afleveres enten til rådets formand eller til den daglige leder, evt. i Forslagskassen).
Dagsorden uddeles til rådets medlemmer, senest 2 dage før mødets afholdelse. Samtidig ophænges dagsorden til orientering for alle medlemmer.
Referat af mødet uddeles og ophænges, senest 1 uge efter mødet er afholdt.


Medlemsmøder:
Der afholdes medlemsmøder 3 gange årligt i månederne: januar, maj og september. Oftest afholdes det i den 2. uge i måneden, hvor klubrådsmøde er afholdt i ugen inden. I øvrige måneder, undtaget sommermånederne juni, juli og august, afholdes 1.mandag i måneden orienterende ”husmøde” for medlemmer.
Medlemsmødet i januar måned, hvor valg til klubrådet foregår, er at betragte som en ”generalforsamling” og dermed højeste myndighed over klubrådet.
Hvis det, pga særlige omstændigheder, ikke er muligt at afholde dette januar-medlemsmøde i uge 2, så må der ekstraordinært indkaldes til ”januar”-medlemsmøde, med de tilhørende valghandlinger, så snart det bliver muligt at gennemføre. Der indkaldes til denne ekstraordinære afholdelse med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse i denne ekstraordinære sammenhæng sker ved opslag i Sløjfen, ved udsendelse af nyhedsbrev, og ved udlevering af oplysnings-flyer til de medlemmer, som ønsker det.
Dagsorden og regnskab over Fornøjelseskassen ligger tilgængeligt mindst 2 dage inden mødets afholdelse.
Se valgbarhed under punkt om Klubrådets sammensætning..
Sidste frist for tilmelding af kandidater senest 5 dage før januarmødet.
Forslag til behandling på medlemsmødet skal være indleveret senest 5 dage før mødets afholdelse.
Ansvarlighed:
Klubrådets medlemmer har tavshedspligt om de punkter og sager, som behandles i rådet, som kan være personrelaterede. Der er også tavshedspligt om en sag, når leder eller et medlem ønsker det.
Skriftlige forslag som afleveres til formand, leder eller lægges i forslagskasse, kan fremstilles med anonym forslagsstiller, men Klubrådet skal kende forslagsstillers identitet.
Valget:
Stemmeafgivelse foretages på de udleverede stemmesedler, påtrykt kandidaternes navne.
Antallet af kryds der kan sættes, er på forhånd besluttet af Klubrådet, almindeligvis samme antal kryds som det det antal medlemmer, som skal vælges.
Fratræder et klubrådsmedlem i utide, indtræder 1. suppleanten (den med det største antal stemmer fra valget) indtil det næstkommende valg.
Revisor samt suppleant vælges for et år ad gangen.


Dagsorden for medlemsmøde ved valg af rådsmedlemmer:
1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. valg af stemmetællere
4. Klubrådets beretning v/ formanden – til godkendelse
5. Kassererens beretning om Fornøjelseskassen – til godkendelse 5a. Den daglige leders beretning om status på driftsøkonomien
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af klubrådsmedlemmer, suppleanter og revisor
9. Næste måneders nyheder og aktiviteter i underpunkter
10. Evt.


Dagsorden for øvrige medlemsmøder.
Her udelades punkterne 3, 7og 8.
Klubrådets konstituering:
Ved første møde efter valget konstituerer Klubrådet sig med:
Formand
Næstformand
Kasserer for brugerkassen/ Fornøjelseskassen
Referent
Ekstraordinært medlemsmøde:
Når et flertal i Klubrådet finder det nødvendigt, eller mindst 50 % af klubbens betalende medlemmer skriftligt forlanger det, skal der indkaldes til ekstraordinært medlemsmøde, med samme tidsmæssige procedure som ved ordinært medlemsmøde.
Vedtægtsændringer:
Ændringer af vedtægterne kan kun ske på et medlemsmøde ved et simpelt stemmeflertal. Hvis blot ét medlem ønsker skriftlig afstemning, så imødekommes dette. Motiveret forslag til ændringer skal være formanden i hænde senest 20 dage før afholdelse af medlemsmødet.
Ændringer skal godkendes i Københavns Kommune.


Fornøjelseskassen:
Overskud fra arrangementer og daglig brugerstyret aktivitet og eventuelle små pengegaver skal anvendes til formål, der kommer Sløjfens medlemmer til gode.
Fornøjelseskassens beholdning skal i videst mulig omfang indsættes i pengeinstitut efter nærmere aftale. Kontantbeholdningen må kun i særlige tilfælde være over 10.000 kr.
Klubrådet kan ved fuld enighed frit disponere over max 25.000 kr uden medlemsgruppens forhåndstilsagn, men pålagt orientering på næstfølgende medlemsmøde.
Fornøjelseskassens midler varetages af Klubrådet
Klubrådet fremsender blomster ved medlemmers runde fødselsdage 70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 95 – 100 år. Blomster fremsendes også til syge på hospital eller efter længere tids sygdom i hjemmet. Medlemmer tilbydes et morgenbordsarrangement på deres 90 års fødselsdag, åbent for alle medlemmer og fødselarens nærmeste familie, betalt af Fornøjelseskassen
Ved eventuel uventet lukning af Aktivcenter Sløjfen er det Klubrådets ansvar, at de eventuelle overskydende midler, der måtte være i Fornøjelseskassen, overføres til formål, som kommer pensionister på Amager til gode.
Vedtægterne er udarbejdet af Klubrådet og godkendt på medlemsmøde den 16.juni 2021


Susanne Petersen                     Birthe Kofoed
Klubrådsformand                      Dirigent og daglig leder


Lis Jensen                                 Helle Ahlgren
Næstformand                            Kasserer


Kim Botoft                                 Jytte Abidi
Bestyrelsesmedlem                 Bestyrelsesmedlem